Statut

STATUT FUNDACJI

 

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą „Help4Herps” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona zostaje przez Przemysława Łuczak (zwanym dalej Fundatorem”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18.06.2019 przez Notariusza Martę Wierucką w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Sosnowskiego 1C/1A.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w całości wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w okresie jej działania.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić m.in. z:
  • darowizn,
  • spadków, zapisów (w tym zwykłych, windykacyjnych),
  • dotacji i subwencji,
  • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
  • funduszy pochodzących od różnych podmiotów, w tym także funduszy europejskich,
  • funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
  • odsetek bankowych;
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  • innych źródeł.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na realizację celów Fundacji, w tym także na pokrycie kosztów związanych z ich realizacją.

 

    Cel Fundacji

 1. Fundacja ustanowiona zostaje w celu ochrony i pomocy zwierzętom, polegającej przede wszystkim na:
 • udzielaniu ochrony i pomocy zwierzętom,
 • zmniejszaniu zagrożeń związanych z hodowlą/posiadaniem zwierząt,
 • podejmowaniu innych działań mających na celu ochronę i pomoc zwierzętom.

 

Formy i zasady działania Fundacji

 1. Fundacja będzie prowadzić różnego rodzaju działania zgodne z celem Fundacji, w szczególności w następujących formach:
 • działalność edukacyjna m.in.:
 • organizacja szkoleń/wykładów/prelekcji ogólnodostępnych a także organizacja szkoleń/wykładów/prelekcji kierowanych do określonego kręgu odbiorców np. osób wykonujących zawód bezpośrednio lub pośrednio powiązany z celem Fundacji (np. lekarze weterynarii, technicy weterynarii, nauczyciele, wykładowcy, służby mundurowe),
 • działalność publicystyczna m. in.:
 • tworzenie/publikowanie/promowanie różnego rodzaju treści informacyjno-edukacyjnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z celem Fundacji,
 • współpraca z mediami w celu kształcenia/promowania odpowiedniej opieki nad zwierzętami egzotycznymi,
 • tworzenie i prowadzenie stron internetowych, fanpage, portali, serwisów i innych form mających na celu rozpowszechnianie działalności Fundacji,
 • Działalność charytatywna m.in.:
 • udzielanie różnego rodzaju form pomocy dla osób zgłaszających się do Fundacji,
 • Wolontariat m.in.:
 • tworzenie lub rozpowszechnianie lub promowanie wolontariatu dla osób/podmiotów chętnych do pomocy w realizacji celów Fundacji,
 • organizowanie różnego rodzaju form wsparcia umożliwiających zdobycie przez wolontariuszy wiedzy i doświadczenia w zakresie tematyki dotyczącej celów Fundacji.
 • Inna działalność m.in.:
 • organizacja lub udział lub wsparcie w przeprowadzaniu interwencji (kontroli, odłowów itp.) mających na celu: poprawę bytu zwierząt, ochronę ich zdrowia lub życia lub zmniejszenie niebezpieczeństwa związanego ze zwierzęciem,
 • tworzenie sieci informacyjnych lub wyszukiwawczych o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym lub zagranicznym, ułatwiających pozyskiwanie przez osoby zainteresowane informacji dotyczących ochrony i pomocy zwierzętom.
 1. Wskazane w niniejszym rozdziale formy działania Fundacji nie stanowią katalogu zamkniętego a ich skonkretyzowanie, zmiana i rozszerzenie o nowe formy działania Fundacji może nastąpić w aktach wewnętrznych Fundacji uchwalanych, przez Zarząd Fundacji.
 2. Zasady działalności Fundacji mogą zostać ustalone w aktach wewnętrznych Fundacji uchwalanych przez Zarząd Fundacji.

 

   Zakres działalności Fundacji

 

 1. Fundacja może prowadzić swoją działalność również za pośrednictwem oddziałów, których ustanowienie oraz sposób organizacja nastąpi w aktach wewnętrznych Fundacji uchwalanych przez Zarząd Fundacji.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

 

Organy Fundacji

 

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”).
 2. Zarząd Fundacji składa się z minimum 2 osób, w tym Prezesa Zarządu (zwany dalej „Prezesem”).
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci członka Zarządu.

 

Kompetencje i działalność Zarządu

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Prezes reprezentuje Fundację w stosunkach zewnętrznych.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
 • realizacja celów Fundacji
 • zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji,
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 • sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie,
 • zarządzanie mieniem Fundacji,
 • opracowywanie planu działalności Fundacji,
 • opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów Fundatorowi,
 • wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji,
 • uchwalanie aktów wewnętrznych Fundacji,
 • podejmowanie innych działań związanych z działalnością Fundacji.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 5 miesięcy.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pozostałym członkom Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość mailowa).
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów (za wyjątkiem pkt VIII Statutu Fundacji), przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Prezesa.
 5. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw decyduje głos Prezesa.
 6. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.

 

 • Zmiana Statutu Fundacji

W sprawie zmiany Statutu Fundacji decyzję podejmuje Fundator a następnie Zarząd podejmuje uchwałę zmieniającą Statut w tym zakresie. Decyzja podjęta przez Fundatora w zakresie zmiany Statutu Fundacji jest dla Zarządu wiążąca.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator a w razie jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych decyzję o likwidacji podejmuje jego siostra – Zuzanna Łuczak.
  2. Likwidatorem Fundacji jest Fundator lub Fundator powołuje lub odwołuje likwidatorów a w razie jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych likwidatorem jest jego siostra – Zuzanna Łuczak lub Zuzanna Łuczak powołuje lub odwołuje likwidatorów.
  3. Sposób przeprowadzenia likwidacji Fundacji ustalają odpowiednio osoby wskazane w pkt 1) powyżej.
  4. Ewentualne środki majątkowe Fundacji pozostałe po jej likwidacji zostaną przeznaczone na cele Fundacji.